سرکار خانم دکتر خردمند

دکترای تخصصی روان پزشکی

Azad_wave@yahoo.com

22023170

آزاده خردمند

متولد :1361

 

 

سوابق تحصیلی :

دکترای حرفه ای پزشکی عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1387

دکترای تخصصی روانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1396

دانشنامه تخصصی روانپزشکی ، شهریور 1396

 

 

سوابق شغلی :

سرپرست مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی 88-1390

پزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی 88-1390

روانپزشک مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهید احمدی 1395-96

روانپزشک مرکز مشاوره هانا از سال 1393

 

 

فعالیت های پژوهشی :

 بررسی میزان شیوع اختلالات پوستی در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان شهدا 87

گردآوری و تالیف کتاب نکات طلایی پیشگیری از خستگی جنسی 93

مقایسه سرشت و منش شخصیت در بیماران دو قطبی نوع یک با و بدون مصرف مواد

اراِئه پوستر پژوهشی در همایش سالیانه روانپزشکی مهر ماه  96

 

 

شرکت در کنگره ها و سمینارها :

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکی 94-96

کنفرانس علمی ادواری بیمارستان طالقانی 93

کارگاه زوج درمانی معطوف به حل مشکل 95

کارگاه کاربرد علمی بالینی الکتروآنسفالوگرافی در اختلالات روانپزشکی 95

کارگاه روان درمانی بین فردی پویا