جناب آقای دکتر شهیدی

پزشک و روانشناس . دکترای تخصصی شناخت درمانی

dr.enayat.shahidi@gmail.com

22023170

دکتر عنایت اله شهیدی

پزشک و روانشناس . دکترای تخصصی شناخت درمانی
مدرس و عضو هیئت مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
مدرس، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم