مشاورین و همکاران موسسه

جناب آقای دکتر هاشمیان

دکترای روان شناسی بالینی
مشاهده رزومه

سرکار خانم دکتر بوستان

دکترای مشاوره خانواده
مشاهده رزومه

سرکار خانم فدایی نائینی

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
مشاهده رزومه

سرکار خانم فخرآذری

کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش صنعتی سازمانی
مشاهده رزومه

سرکار خانم دکتر خردمند

دکترای تخصصی روان پزشکی
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر شهیدی

پزشک و روانشناس . دکترای تخصصی شناخت درمانی
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر مهری نژاد

دکترای روان شناسی بالینی
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر بیژن نوذری

دکترای پزشک عمومی
مشاهده رزومه

سرکار خانم نینا آسیایی

لیسانس معماری
مشاهده رزومه

سرکار خانم نوشین شاکری

کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
مشاهده رزومه

جناب آقای کاتوزی

مهندسی نرم افزار کامپیوتر
مشاهده رزومه

جناب آقای دکتر فرهمند

دکترای روان شناسی سلامت
مشاهده رزومه

سرکار خانم دکتر ملک زاده

دکترای روان شناسی تربیتی
مشاهده رزومه