زبان رابطه

درست صحبت کردن یکی از راه های برقراری رابطه موثر در زمینه های مختلف عاطفی،شغلی و اجتماعی است.

مهارتی که متاسفانه صحیح آموخته نمی شود.با جابه جایی یک حرف گاهی یک زندگی از هم می پاشدیا عشقی به نفرت تبدیل می شود.

بسیاری از شکست های کاری و اجتماعی نتیجه عدم آگاهی از قدرت کلمه و انتخاب نابه جای کلمات است.

 

برای رسیدن به حال خوب و برقراری رابطه های سازنده مرکز مشاورین هانا در نظر دارد سلسله کلاس های آموزش مهارت صحبت کردن موثر و درست را برگزار نماید.

کلاسهای گروهی و همایشها