روان شناسی تحصیلی

در این شاخه از روان شناسی، حتی می توان مسائل اجتماعی و خانوادگی، اختلال

های عاطفی و اختلال های یادگیری را، مثل دشواری در سخن گفتن، بررسی کرد.

روان شناسان تحصیلی، دشواری های دانش آموزان و دانش جویان را به کمک مصاحبه با

معلمان و استادان، والدین و خود دانش آموزان و دانشجویان شناسایی می کنند. برای

این کار آن ها از آزمون های هوش، استعداد و پیش رفت تحصیلی و مشاهده ی مستقیم

رفتار در کلاس کمک می گیرند.

همکاران این بخش

سرکار خانم دکتر ملک زاده

دکترای روان شناسی تربیتی

مرتبط با این بخش

روان شناسی تحصیلی

روان شناسی تحصیلی دشواری های یادگیری دانش آموزان و دانشجویان را مطالعه می کند.

ادامه مطلب