روان شناسی صنعتی و سازمانی

روان شناسی صنعتی روابط بین افراد و کار را مطالعه می کند. در صورتی که روان شناسی سازمانی، رفتار افراد را در داخل سازمان ها، مثلا، داخل کارخانه یا موسسه مورد بررسی قرار می دهد.
روان شناسان صنعتی و سازمانی سعی می کنند شرایط کار در کارخانه یا موسسه را بهبود بخشند و از این طریق بازده را بالا ببرند.
این روان شناسان حتی در مصاحبه و استخدام کارکنان جدید، می توانند به صاحبان شرکت ها کمک کنند.

همکاران این بخش

سرکار خانم فخرآذری

کارشناس ارشد روانشناسی، گرایش صنعتی سازمانی

مرتبط با این بخش

روان شناسی صنعتی و سازمانی

روان شناسی صنعتی و سازمانی از شاخه های وابسته به روان شناسی است.

ادامه مطلب